Servicevoorwaarden van Q-Thuis / Laatst aangepast: 12 februari 2019

Deze servicevoorwaarden zijn opgesteld door Quivive en Weer Thuis. Quivive is de ontwikkelaar van de app Q-Thuis en Weer Thuis begeleidt bij aanschaf en installatie van de app en verzorgt de helpdesk. Wanneer we het in deze voorwaarden hebben over ‘we’ of ‘wij’ en ‘ons’ of ‘onze’ bedoelen we daarmee beide genoemde partijen. Wanneer gesproken wordt over ‘je’, ‘jij’, ‘jou’ of ‘jouw’ bedoelen we daarmee de persoon die de Q-Thuis app gebruikt.

In deze servicevoorwaarden zetten wij zo duidelijk mogelijk uiteen wat je van ons kunt verwachten en wat wij van jou verwachten bij het gebruik van onze ‘Diensten’. Hiermee bedoelen wij de app Q-Thuis.

Onze Diensten zijn niet bestemd voor distributie of gebruik in een land waar dit in strijd zou zijn met lokale wetgeving of wanneer dit ons zou onderwerpen aan regelgeving uit een ander land dan Nederland. We behouden ons het recht voor om onze Diensten in een bepaald land te beperken.

Je moet uitdrukkelijk instemmen met onze Servicevoorwaarden (‘Voorwaarden’) voordat wij onze Diensten (zoals hierboven gedefinieerd) aan je kunnen aanbieden. Je stemt in met onze Voorwaarden door onze app te registreren, installeren of te gebruiken.

1. Wat kun je van ons verwachten?
Wij verlenen je een beperkte, herroepbare, niet-exclusieve en niet-overdraagbare licentie om onze app te gebruiken, onder toepassing van en in overeenstemming met onze Voorwaarden. Er worden geen licenties of rechten impliciet verleend. Wanneer je onze Voorwaarden schendt of wanneer je misbruik maakt van onze Diensten, kunnen wij je de toegang tot het gebruik van onze app Q-Thuis wijzigen, opschorten of beëindigen.

Optimale beschikbaarheid van onze Diensten
Wij doen ons uiterste best om optimale beschikbaarheid te waarborgen. Informatie over de behaalde beschikbaarheid van onze server, over een bepaalde periode, kun je bij ons opvragen.

Veilig gebruik van onze Diensten
Wij doen er alles aan om je gegevens veilig te houden. Daarom zijn al onze verbindingen versleuteld en zijn, bij een eventuele inbreuk, de gegevens niet herleidbaar naar een natuurlijke persoon.

Privacybeleid en gebruikersgegevens
Q-Thuis vindt jouw privacy erg belangrijk. In het Privacybeleid van Q-Thuis wordt de manier waarop wij omgaan met jouw gegevens beschreven, met inbegrip van de soorten gegevens die we van jou ontvangen en verzamelen, hoe we deze gegevens gebruiken en delen en jouw rechten in verband met de verwerking van gegevens over jou.

Beëindiging
Je kunt jouw abonnement op de app Q-Thuis op elk moment en om welke reden dan ook beëindigen door je account te verwijderen.

2. Wat verwachten van jou?
Om onze app Q-Thuis veilig en betrouwbaar te houden, vragen wij ook het een en ander van onze gebruikers. In deze paragraaf staan een aantal zaken omschreven die wij van jou verwachten bij het gebruikmaken van de app Q-Thuis.

Leeftijdsvereiste
Als je Q-Thuis wilt gebruiken, moet je minimaal 16 jaar zijn.

Kosten en belastingen
Je bent verantwoordelijk voor alle abonnements-, internet- en andere kosten en belastingen die samenhangen met het gebruik van onze Diensten.

Jouw account
Gebruikers dienen zich te registreren voor de app Q-Thuis met behulp van correcte gegevens. Om de app Q-Thuis te gebruiken is het noodzakelijk te beschikken over een Google Home of Google Home mini, een smartphone of tablet, actuele software en een goede internetverbinding.

Toelaatbaar gebruik maken van onze app Q-Thuis
Vanzelfsprekend dient onze app Q-Thuis voor rechtmatige en toelaatbare doeleinden gebruikt te worden. De app Q-Thuis mag NIET gebruikt worden om officiële hulpdiensten te alarmeren, waaronder politie, brandweer, ambulance of ziekenhuizen.
Het is verder niet toegestaan om de app Q-Thuis te gebruiken op een manier:

 • Die de rechten schendt of ontvreemdt van ons, onze gebruikers of anderen;
 • Waarbij foutieve informatie of misleidende informatie wordt verstrekt;
 • Waarbij je je voordoet als iemand anders;
 • Die toepasselijke wetgeving schendt.

Het is evenmin toegestaan om onze Diensten, te gebruiken op een manier die onze Diensten, systemen, gebruikers of anderen belast, belemmert of beschadigt. Dit houdt in dat onder andere het volgende niet is toegestaan, rechtstreeks noch geautomatiseerd:

 • Maken van afgeleide werken van onze Diensten;
 • Extraheren van code van onze Diensten;
 • Verkrijgen (of proberen te verkrijgen) van onrechtmatige toegang tot onze Diensten of systemen;
 • Verstoren of onderbreken van de integriteit of prestaties van onze Diensten;
 • Aanmaken van accounts met behulp van niet-toegestane middelen voor onze Diensten;
 • Verzamelen van informatie van of over onze gebruikers op niet-toegestane of ontoelaatbare wijze;
 • Verkopen, verhuren of anderszins kosten in rekening brengen voor onze Diensten;
 • Distribueren of beschikbaar stellen via een netwerk waar onze Diensten door niet-gerechtigden kunnen worden gebruikt.

Waarborging van onze intellectuele eigendomsrechten
Wij zijn de eigenaar van alle intellectuele eigendomsrechten die samenhangen met onze app Q-Thuis. In het kader van onze dienstverlening verleen je aan Quivive en Weer Thuis toestemming voor het verwerken van de informatie die je uploadt, indient, opslaat, verstuurt of ontvangt via onze app Q-Thuis. De rechten die je verleent met deze toestemming zijn voor het beperkte doeleinde van de exploitatie en verlening van onze Diensten.
Als derden bij jou (een andere partij) claimen of vorderen dat wij hun intellectuele eigendomsrechten schenden via onze Diensten, dan moeten wij daar zo snel mogelijk van op de hoogte gebracht worden.

3. Disclaimer en aansprakelijkheid
Hoewel wij ons uiterste best doen om onze app zo goed mogelijk in te richten en te laten functioneren, kan er natuurlijk iets misgaan. Om de continuïteit van onze Diensten te garanderen, vragen wij je begrip voor de volgende bepalingen.

 • Wij garanderen niet dat onze app vrij is van fouten of dat onze app zonder storingen, vertragingen of imperfecties zal functioneren.
 • Onze Diensten kunnen worden onderbroken, bijvoorbeeld ten behoeve van onderhoud, reparaties en upgrades. Daarnaast kunnen gebeurtenissen die buiten onze invloedssfeer liggen van invloed zijn op onze Diensten, zoals natuurlijke gebeurtenissen of andere situaties van overmacht.
 • We hebben geen controle over en zijn niet verantwoordelijk voor de manier waarop onze gebruikers onze Diensten gebruiken.
 • Wij zijn niet verplicht om de acties of informatie van onze gebruikers of derden te reguleren.
 • Onze totale aansprakelijkheid in verband met ons of onze Diensten bedraagt niet meer dan het bedrag dat je ons in de afgelopen twaalf (12) maanden hebt betaald.
 • Wij zijn naar jou toe niet aansprakelijk voor eventuele indirecte schade, die enigszins verbonden is met onze app Q-Thuis. Dat Q-Thuis is geïnformeerd over de mogelijkheid van dergelijke schade doet hier niet aan af.
 • Wij zijn pas aansprakelijk als je ons in gebreke hebt gesteld. Dat houdt in dat wij de kans moeten hebben gekregen om eventuele schade te voorkomen of te repareren.
 • De hiervoor genoemde bepalingen omtrent aansprakelijkheid zijn van toepassing, voor zover maximaal is toegestaan op grond van de toepasselijke wetgeving.
 • Je stemt ermee in Quivive en Weer Thuis schadeloos te stellen en te vrijwaren van of tegen alle vormen van aansprakelijkheid, schade en verliezen (met inbegrip van redelijke juridische vergoedingen en kosten) die enigszins verband houden met jouw gebruik van onze Diensten of enige onjuiste verklaringen die je hebt gemaakt.

4. Overige voorwaarden

 • Tenzij een wederzijds uitgevoerde overeenkomst tussen jou en ons dit anders bepaalt, vormen onze Voorwaarden de volledige overeenkomst tussen jou en ons met betrekking tot Q-Thuis en onze Diensten.
 • Als wij bepaalde aspecten uit deze Voorwaarden niet actief handhaven, doen wij daarmee geen afstand van onze rechten.
 • Voor wijzigingen aan of het doen van afstand van onze Voorwaarden is onze expliciete toestemming vereist.
 • We kunnen deze Voorwaarden wijzigen of bijwerken. Tenzij wettelijk anders vereist, verstrekken we je tenminste 30 dagen van tevoren een kennisgeving over wijzigingen aan onze Voorwaarden. Dit geeft jou de mogelijkheid om de herziene Voorwaarden te bekijken voordat je verdergaat met het gebruik van onze Diensten. Ook werken we de datum na ‘Laatst aangepast’ bij die boven aan onze Voorwaarden staat. We wijzen erop dat we je mogelijk geen kennisgeving kunnen verstrekken voor wijzigingen in deze Voorwaarden die vereist zijn voor het doorvoeren van technische ontwikkelingen van onze Diensten of voor wijzigingen als gevolg van een wettelijke reden. Wijzigingen als gevolg van deze beide redenen treden onmiddellijk in werking. Als je onze Diensten blijft gebruiken na de kennisgevingsperiode van geplande wijzigingen, bevestig je daarmee dat je instemt met de gewijzigde Voorwaarden.

5. Geschilbeslechting
Op onze Diensten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Mochten er onverhoopt geschillen ontstaan tussen Q-Thuis en jou, waar we onderling niet samen uitkomen, dan worden die geschillen voorgelegd aan de bevoegde rechter te Den Haag.